Goedkopekostuums.comUITSTEKENDE KLANTENSERVICE EN LAGE PRIJZEN!

Definities
Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”): op alle verkopen via Goedkopekostuums.com zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst;

Betalingen
Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Betaling kan worden gedaan op verschillende wijzen zoals hieronder vermeld en aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een consument kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten.

Door PayPal kunt u veilig en snel online betalen of betalingen ontvangen via uw eigen bankrekening of creditcard. Bij een betaling via PayPal komen verzendbare producten in aanmerking voor PayPal-Kopersbescherming en is de koper beschermd wanneer bijvoorbeeld het product niet wordt ontvangen.

Direct en online door middel van creditcardbetaling (VISA en Mastercard). Uw betaling wordt online geautoriseerd, zodat u direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Voor betalingen met creditcard worden géén extra kosten berekend.


Levering
Alle artikelen uit de online shop zijn uit voorraad leverbaar. Helaas kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, wij zullen de consument in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Goedkopekostuums.com streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen 1 a 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Dit gebeurt via FedEx naar het bij de bestelling opgegeven afleveradres. Mocht de levertermijn om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan via e-mail een bericht.


De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na opdracht zijn geleverd bij de consument. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de consument daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht de bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval zal Goedkopekostuums.com voor terugbetaling zorgen. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

Levering in gedeelten is toegestaan.

In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending geheel voor rekening van de consument.

Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Het kan echter voorkomen dat er kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid.

Goedkopekostuums.com is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade.


Ruilen / retourneren van artikelen
Wij doen er alles aan om u via onze website te informeren over de artikelen. Mocht u desondanks een artikel zonder opgave van reden niet wensen af te nemen, dan heeft u het recht het product binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling terug te sturen en/of te ruilen.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn recht tot ruiling maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Goedkopekostuums.com accepteert uitsluitend ruilingen/retouren waarvoor de instructies zijn gevolgd. Ruilingen die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen worden niet geaccepteerd.

Voor het retour sturen van artikelen zal $9 aan portokosten gerekend worden. Dit bedrag wordt van het terug te storten bedrag ingehouden.

Voor het retour sturen van artikelen vanuit België zal het postkantoor u vragen om portokosten te betalen. Er worden geen extra portokosten van het terug te storten bedrag ingehouden.

Uw retourzending zal na ontvangst van de goederen per e-mail worden bevestigd. Het aankoopbedrag van de ruiling, min de portokosten, storten wij binnen 30 werkdagen terug op de rekening waarvan het bedrag afkomstig is.


Overeenkomsten
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Goedkopekostuums.com. Goedkopekostuums.com is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.


Prijzen
Alle aanbiedingen van Goedkopekostuums.com zijn vrijblijvend. Goedkopekostuums.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via onze website gecommuniceerd.


Klachten
Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van uw bestelling
Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dan dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kunt u doen door een email te sturen naar support@qcostumes.com.

Deze garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.
Indien u een dergelijke klacht heeft over een artikel wat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen. U dient dit per omgaande aan ons te melden. Dit kunt u doen door een email te sturen naar support@qcostumes.com.

Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over op de consument, indien deze laatste al hetgeen hij schuldig is aan Goedkopekostuums.com op grond van de ter zake geleverde producten gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan.

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Goedkopekostuums.com, van personeel en producten van Goedkopekostuums.com voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is Goedkopekostuums.com aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
Goedkopekostuums.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Goedkopekostuums.com.

Iedere aansprakelijkheid van Goedkopekostuums.com jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Goedkopekostuums.com verschuldigd is.

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en Goedkopekostuums.com, dan wel tussen Goedkopekostuums.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en Goedkopekostuums.com, is Goedkopekostuums.com niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van Goedkopekostuums.com.

Overmacht
Goedkopekostuums.com heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Goedkopekostuums.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Goedkopekostuums.com kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Privacy
Alle persoonsgerelateerde gegevens worden principieel vertrouwelijk behandeld. De voor de zakelijke afwikkeling noodzakelijke gegevens worden opgeslagen en in het kader van de bestelafwikkeling eventueel doorgegeven aan gelieerde bedrijven. Uw adres- en bestelgegevens worden voor eigen marketingdoeleinden verzameld, verwerkt en NIET aan derden verstrekt. Bij de gegevensverwerking worden uw beschermwaardige belangen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in acht genomen.


Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk schriftelijk of per e-mail contact met ons op te nemen.

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming.